1. Úvodní ustanovení

 1. Všeobecné podmínky pro zprostředkování ubytování společností W.G.G a.s. (dále jen zprostředkovatel) upravují vzájemné vztahy mezi zprostředkovatelem a objednatelem, jako uživatelem zprostředkovatelských služeb.
 2. Zprostředkování pronájmu těchto objektů má zprostředkovatel smluvně zajištěno s majiteli jednotlivých hotelů.
 3. Smluvní vztah mezi objednatelem a zprostředkovatelem vzniká na základě vyplněné a odeslané internetové rezervace.

Cena uvedená v nabídce je pro objednatele cenou konečnou.

2. Objednávka a úhrada ubytování

 1. Objednávka je uskutečněna odesláním rezervace z rezervačního systému zprostředkovatele na stránkách www.grandcasinoas.eu.
 2. Aktuální informace o způsobu provedení platby obdržíte e-mailem na adresu uvedenou v rezervaci.

3. Odstoupení ze strany zprostředkovatele

 1. Zprostředkovatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže je uskutečnění pobytu znemožněno nebo ohroženo následkem mimořádných událostí, které nebylo možné v době uzavření objednávky předvídat (např. živelné pohromy apod.).
 2. Zprostředkovatel nabídne v takovémto případě objednateli adekvátní náhradu, pokud má k dispozici v uvedeném termínu volné jiné ubytovací kapacity.
 3. Objednatel není povinen tuto náhradní nabídku přijmout.
 4. Pokud objednatel nabídku nepřijme, obdrží od zprostředkovatele bez zbytečného odkladu celou částku za pobyt zpět.
 5. Objednatel nemá při odstoupení ze strany ubytovatele právo na úhradu žádných dalších nákladů.

4. Odpovědnost za škodu

 1. V ceně zprostředkovaných pobytů není obsaženo pojištění. Objednané služby využívají zákazníci na vlastní nebezpečí. Zprostředkovatel neodpovídá za úrazy, poškození či zničení majetku (odpovědnost za škody způsobené na zdraví a majetku třetí osobě), za odcizení zavazadel po dobu pobytu, stejně jako za škody způsobené přírodními živly či katastrofami a za škody s těmito událostmi spojené.

5. Storno podmínky

 1. Potvrzenou a zaplacenou rezervaci lze zrušit pouze telefonicky či písemně, maximálně 5 dní před sjednaným termínem s nárokem na vrácení částky v plné výši, při pozdějším zrušení si zprostředkovatel nárokuje účtovat poplatky za storno viz Storno poplatky.

6. Storno poplatky

 1. Zprostředkovatel se zavazuje neúčtovat storno poplatky v případě zrušení rezervace do 5 dnů před sjednaným termínem.
 2. Při zrušení rezervace 3-4 dny před sjednaným termínem bude účtováno 25% z celkové ceny jako storno poplatek.
 3. Při zrušení rezervace 2 dny před sjednaným termínem bude účtováno 50% z celkové ceny jako storno poplatek.
 4. Při zrušení rezervace 1 den před nebo v den sjednaného termínu si zprostředkovatel nárokuje 100% z celkové ceny jako storno poplatek.
 5. Při zkrácení délky pobytu platí stejné podmínky jako při zrušení rezervace.
 6. Storno poplatek je smluvní pokutou.

V případě storna z důvodů neodvratitelných událostí (úmrtí v rodině, hospitalizace zákazníka nebo člena jeho rodiny, vážné onemocnění, živelná pohroma) se storno poplatek neúčtuje. Výše uvedené skutečnosti je objednavatel povinen doložit písemným dokladem zprostředkovateli nejpozději do 3 dnů od jejich vzniku.

7. Závěrečné ustanovení

Zprostředkovatel se zavazuje k plné součinnosti při řešení reklamace pobytu ze strany objednatele.
Tyto všeobecné podmínky platí od 1.11.2017