Megastack

Prizepool: 1.782 €

1 MM558 596 €
2 Schlessmann Andrea 425 €
3 Skaricic Nenad 310 €
4 Kondratyuk Vadim 231 €
5 MAD 160 €
6 Abu 60 €